Sunday, 26 May 2024
Video kỹ thuật Video tôm

Vi bào tử trùng (EHP) trên tôm – Nguyên nhân tôm chậm lớn

Chia sẻ cùng bà con chủ đề về Bệnh vi bào tử trùng trên tôm (EHP) – và nguyên nhân tôm chậm lớn

Đăng bình luận