Monday, 17 Jun 2024
Video cá Video kỹ thuật Video thủy đặc sản Video tôm

PSB (Photosynthetic Bacteria) – Vi khuẩn quang hợp cho ao tôm – Dũng cá

Trong ao nuôi tôm, do sự tăng lên của thức ăn dư thừa và phân tôm, chất lượng nước bị ô nhiễm. Phương pháp truyền thống trước đây là thay một lượng nước lớn, xả bỏ nước cũ bị ô nhiễm, bơm vào nước sạch mới.

Song giải pháp này chỉ trị ngọn chứ không trị từ gốc, theo thời gian, mức độ ô nhiễm càng tăng có thể ảnh hưởng đến việc bắt mồi và sinh trưởng của tôm mà dẫn đến bệnh tật.

Cho nên nói nuôi tôm trước hết là nuôi nước là vì vậy, nước trong sạch, tôm ăn mồi nhiều, sinh trưởng nhanh, bệnh tự nhiên ít, và ngược lại.

Nếu trong quá trình nuôi, định kỳ cho một lượng vi khuẩn quang hợp thích hợp vào nước nuôi, có thể làm mất ion Nitrogen trong nước và các vật chất sinh ra do phân giải hữu cơ từ đó đạt tới việc không thay nước mà vẫn có thể giữ được môi trường nước tốt.

Đăng bình luận